Fungi

Aspergillus manginii Thom & Raper
MBRU_F-1108
Pacifik Oken
Sea of Japan
Desantnaya bay, Ussuriyskiy Bay
Diving service of NSCMB FEB RAS
2002
Zvereva L.V.
2002-09-12
Zvereva L.V.
mainteined; cryogenic storage
Saburo medium; glycerol (10%)
20-22; -80
Go to top